Archive for the ‘ekonom’ Category

Weksel

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego. Wyróżniamy weksel własny oraz weksel trasowany. w przypadku, gdy wystawca weksla zobowiązuje się, ze inna osoba spłaci sumę wekslową, to mamy do czynienia z wekslem trasowanym. Aby weksel był ważny, musi zawierać szereg podstawowych elementów, do których zaliczamy kolejno: nazwę w samym tekście dokumentu o treści weksel, polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej, nazwisko trasata, czyli osoby spłacającej, oznaczenie terminu płatności, oznaczenie miejsca płatności, nazwisko osoby, na której zlecenie zapłaty ma być dokonane, oznaczenie daty oraz miejsca wystawienia weksla, jak również podpis wystawcy weksla. Weksel pełni również kilka podstawowych funkcji, wśród których możemy wymienić następujące: funkcja kredytowa, funkcja płatnicza, funkcja gwarancyjna, funkcja obiegowa oraz funkcja refinansowa. Funkcja kredytowa pojawia się w momencie, kiedy weksel występuje w roli pieniądza jako zapłata za jakiś towar czy usługę. Funkcja płatnicza stanowi taką formę weksla, gdzie pojawia się on weksel jako surogat pieniądza. Zatem można dokonywać nim zapłaty, jak również może spowodować umorzenie długu, który był pokryty wekslem oraz może zabezpieczyć zapłatę weksla w przyszłości. Funkcja gwarancyjna stanowi taki rodzaj weksla, który jest zabezpieczeniem zobowiązań pieniężnych. Funkcja obiegowa mówi o tym, że wierzytelność wekslowa może być przenoszona w drodze indosu na inne osoby, czyli weksel w tym przypadku stanowi przedmiot obrotu.

Akcje założycielskie

Akcje założycielskie stanowią rodzaj akcji imiennych. Są to imienne świadectwa założycielskie. Tego typu akcje mogą być wydawane jako forma wynagrodzenia usług. Z akcji przysługują również określone prawa, takie jak prawa majątkowe oraz prawa korporacyjne. Wśród praw majątkowych możemy wymienić następujące: prawo do dywidendy, czyli udział w zysku spółki, prawo do udziału w podziale majątku spółki, jeśli dojdzie do jej likwidacji oraz prawo do poboru akcji nowej emisji. Z kolei wśród prawa korporacyjnego wyróżniamy prawo głosu, które jest realizowane na przykład poprzez uczestnictwo akcjonariusza w zgromadzeniu. Istnieje również wiele innych rodzajów papierów wartościowych, które są wydawane przez spółki akcyjne. Do takich papierów wartościowych należą miedzy innymi: świadectwa tymczasowe, świadectwa założycielskie oraz świadectwa użytkowe. Świadectwa tymczasowe są wydawane na poświadczenie dokonania częściowej wpłaty na akcje na okaziciela. Świadectwa założycielskie dają prawo do zysku w spółce, a z kolei świadectwa użytkowe powstają z umorzenia akcji opłaconych. Kolejną ciekawą formułką ze świata finansów jest weksel. Weksel jest to również rodzaj papieru wartościowego. Może to być papier imienny bądź na zlecenie. Tutaj pojawiają nam się takie pojęcia jak trasant oraz trasat. Trasant jest to wystawca weksla, a trasat stanowi inną osobę. Wystawca weksla zobowiązuje się do spłaty sumy wekslowej odbiorcy lub też, że inna osoba, czyli trasat spłaci tą sumę. W przypadku, gdy wystawca weksla zobowiązuje się do spłaty mamy do czynienia z wekslem własnym.

Zapis subskrypcji

Zapis subskrypcji na akcje powinien zawierać następujące elementy: oznaczenie liczby subskrybowanych akcji, oznaczenie rodzajów subskrybowanych akcji, wysokość wpłaty dokonanej na akcje, zgodę subskrybenta na brzmienie statutu, podpisy subskrybenta oraz spółki, jak również adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów oraz wpłat na akcje. I tak ze względu na adresata emisji akcji wyróżnia się następujące rodzaje subskrypcji: subskrypcja prywatna, która polega na złożeniu przez spółkę oferty nabycia całej emisji akcji oznaczonemu adresatowi, subskrypcja zamknięta, która jest adresowana do akcjonariuszy z prawem poboru oraz subskrypcja otwarta, która polega ofercie akcji w drodze ogłoszenia osobom, które nie posiadają prawa poboru. Istnieje również emisja publiczna akcji. W kodeksie spółek handlowych znajdziemy również różne rodzaje akcji. Wyróżniamy zatem następujące rodzaje akcji: akcje imienne, akcje na okaziciela, akcje aportowe, akcje gotówkowe, akcje uprzywilejowane, akcje nieme, akcje założycielskie oraz akcje z przypisanym obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Akcje imienne przysługują osobom fizycznym lub prawnym, które są wskazane w dokumencie akcji. Akcje na okaziciela są to akcje, do których mają uprawnienia wszyscy posiadacze akcji. Akcje aportowe są pokryte wkładem niepieniężnym. Akcje gotówkowe z kolei są pokryte w formie pieniężnej. Akcje uprzywilejowane stanowią rodzaj akcji imiennych. Akcje nieme są to takie akcje, w których akcjonariusz nie ma prawa głosu, ale za to otrzymuje dywidendę.

Akcje

Akcja jest to papier wartościowy. Akcja łączy w sobie zarówno prawa o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Akcja wynika z uczestnictwa danego akcjonariusza w spółce akcyjnej. Co więcej, akcja musi być sporządzana na piśmie. Powinna ona zawierać następujące elementy: firma, siedziba oraz adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego, numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, data zarejestrowania spółki, data wystawienia akcji, wartość nominalna akcji, seria oraz numer akcji, rodzaj danej akcji, uprawnienia szczególne z akcji, wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych, ograniczenia co do rozporządzania akcją, postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki, podpis zarządu oraz pieczęć spółki. Akcje są emitowane przez spółkę. Akcja posiada również taką cechę, jak cena emisyjna. Cena emisyjna stanowi popyt rynków finansowych na dany papier wartościowy. Cena emisyjna jest wyższa od ceny nominalnej, a różnica pomiędzy nimi stanowi kapitał zapasowy. Kolejną ważną cechą akcji jest jej niepodzielność. W kodeksie spółek handlowych znajdziemy takie sformułowanie jak emisja akcji. Wyróżniamy dwa rodzaje emisji akcji. Są to: emisja założycielska oraz kolejne emisje. Emisja założycielska jest to wydawanie akcji podczas tworzenia nowej spółki. Natomiast kolejne emisje pojawiają się podczas podwyższania kapitału zakładowego. Z akcjami wiąże się również zapis subskrypcji na akcje, który to można podzielić na trzy rodzaje ze względu na adresata emisji akcji.

Bankowy Papier Wartościowy

Bankowy Papier Wartościowy stanowi narzędzie finansowe, które jest niezbędne do gromadzenia środków pieniężnych przez banki. Istnieją następujące rodzaje Bankowych Papierów Wartościowych: materialne oraz zdematerializowane, imienne oraz na okaziciela, o stałym oprocentowaniu oraz o zmiennym oprocentowaniu, jak również w walucie polskiej oraz w walucie obcej. Treść bankowego papieru wartościowego obejmuje następujące elementy: wartość nominalną, zobowiązanie banku, oznaczenie posiadacza papieru wartościowego, zasady przenoszenia praw wynikających z papieru wartościowego, 5) numer papieru wartościowego oraz datę emisji, jak również podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń. Zobowiązania do banku z kolei obejmują naliczenie określonego oprocentowania według ustalonej stopy procentowej oraz dokonanie wypłaty oznaczonej kwoty osobie uprawnionej w określonych terminach. Kolejnym rodzajem papieru wartościowego jest skarbowy papier wartościowy. Jest to dokument, w którym Skarb Państwa stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela takiego papieru. Zatem Skarb Państwa zobowiązuje się wobec właściciela do spełnienia określonego świadczenia, które może być pieniężne lub niepieniężne. Istnieją trzy rodzaje skarbowych papierów wartościowych. Są to kolejno: bony skarbowe, obligacje skarbowe oraz skarbowe papiery oszczędnościowe. Bon skarbowy jest to krótkoterminowy papier wartościowy. Jest krótszy niż jeden rok. Obligacja skarbowa stanowi już długoterminowe papiery wartościowe, a skarbowe papiery oszczędnościowe są oferowane wyłącznie krajowym osobom fizycznym.

Szukaj
Ankieta

  Od jak dawna pracujesz?

  • Ponad 40 lat
  • 20-40 lat
  • Rok - 20 lat
  • Niecały rok
  • Jeszcze nie pracuję

  Zobacz wyniki

Pierwszym krokiem, jaki powinna wykonać osoba myśląca o dotacji to musi znaleźć rodzaj pomocy, który uważa za najbardziej atrakcyjny. Czasami bywa tak, że formy pomocy na otwarcie nowej firmy wzajemnie się wykluczają i właśnie, dlatego tak ważne jest przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwiązań i spośród wszystkich wybranie najlepszego rozwiązania dla siebie. Poszukiwania można rozpocząć choćby od przeglądania artykułów, informacje dostępne w Internecie, ale głównie w dokumentacjach odpowiednich programów unijnych. Następnym krokiem jest biznes plan i wszelkie prace nad nim. Biznes plan to podstawowy dokument, który ocenia komisja i na podstawie, którego przyznawane są dotacje. Warto pamiętać, że prawidłowo sporządzony biznes plan powinien zawierać wszystkie aspekty dotyczące przygotowań do powstania nowej firmy oraz analizę etapów rozwoju danego przedsiębiorstwa. Aby biznes plan był naprawdę dobry potrzeba wielu tygodni a czasami nawet miesięcy, aby wszystko było właściwie w nim dobrane, ułożone. Inaczej wygląda biznes plan napisany na przykład pod kredyt w banku i zupełnie inaczej wygląda on napisany pod dotacje unijne a jeszcze inaczej, gdy przeznaczony ma być na inny cel. invigla.com/o-nas/ http://www.mennicakapitalowa.pl/product-pol-7-moneta-zlota-Krugerrand-1oz.html
ekonom dotacje unijne wydatki kwalifikacyjne wsparcie dla przedsiebiorstw firma ochroniarska czy dobre ubezpieczenie ubezpieczenia na zycie zdobywaja coraz wieksza popularnosc u 2 bank ekonom bezpieczenstwo kupowania ubezpieczen przez internet doradztwo ubezpieczeniowe kto podlega pod ubezpieczenia spoleczne tanie polisy oc i ac zaoszczedz czas zamow ubezpieczenie przez internet u 3 bank ekonom u 2 porownywarka ubezpieczen ac internetowe kalkulatory ubezpieczeniowe ubezpieczenia od wlamania jak dobrze ubezpieczyc dom dluznicy i wierzyciele wekslowi u 4 bank ekonom u 3 weksel akcje zalozycielskie zapis subskrypcji akcje bankowy papier wartosciowy u 5 bank ekonom u 4 rynek finansowy przedsiebiorstwa papiery wartosciowe podzial obligacji obligacje u 6 bank ekonom u 5 funkcje podatkow podatki stopnie protekcji celnej efekty cla clo eksportowe u 7 bank ekonom u 6 funkcje finansow sektor finansow publicznych podzial finansow biznes lokata automatyczna u 8 bank ekonom u 7 lokata overnight lokata dynamiczna lokata negocjowana e lokata lokata call u 9 bank ekonom u 8 co sie dzieje gdy uplywa termin trwania lokaty lokaty jednodniowe bez podatku belki jak zarobic nadmiar pieniedzy u 10 bank ekonom u 9 kredyt hipoteczny oszczednosci kredyt dla seniorow wybor lokaty terminowej kredyty chwilowki u 11 bank ekonom u 10 lokata nocna czy mozna zaoszczedzic na wyposazeniu kursy i szkolenia dla pracownikow jak zarabiac przez internet dbaj o wizerunek firmy u 12 bank ekonom u 11 w biurze pracujemy najchetniej logo dla firmy z przyszloscia konferencje biznesowe bogaty wzbogaca sie jeszcze bardziej wlasne biuro rachunkowe u 13 bank ekonom u 12 wlasny biznes to duza odpowiedzialnosc kredyty mieszkaniowe to start w przyszlosc kredyt mieszkaniowy z expanderem zestawienie kredytow mieszkaniowych kredyty samochodowe jako sposob na rozwoj u 14 bank ekonom u 13 kilku potentatow kredytow samochodowych abc kredytu konsolidacyjnego kredyt refinansowy to jest to konto mlodziezowe wejscie w doroslosc lokaty czyli bezpieczenstwo i zysk u 15 bank ekonom u 14 poszukiwania najkorzystniejszych lokat najlepsze kredyty hipoteczne kredyty na mieszkanie kredyty konsolidacyjne tanie kredyty gotowkowe u 16 bank ekonom u 15 konta osobiste kredyt na dom konta osobiste dla mlodziezy kredyty samochodowe konta bankowe dla firm u 17 bank ekonom u 16 kredyt na samochod oc dla mlodych kredyt gwarancja dobrobytu samodzielne dzialanie formy zbiorowego inwestowania u 18 bank ekonom u 17 fachowa promocja firmy z pomoca banku promocja firmy droga do jej sukcesu jak wypromowac firme jedna bankowosc mobilna dla firm czy istnieje juz bankowosc mobilna dla firm u 19 bank ekonom u 18 kredyt chlebem powszednim narastanie dlugu kredyty i pozyczki internetowe obliczenie wysokosci kosztow jak obliczyc koszty kredytu zaciaganego w banku u 20 bank ekonom u 19 o czym pamietac waluta kredytu ubezpieczenia samochodu fundusz inwestycyjny termin liberalizm bank ekonom u 20