Archive for the ‘ekonom’ Category

Rynek finansowy

Rynek finansowy stanowi element finansów i złożony jest z trzech segmentów. Są to następujące segmenty: rynek pieniężny, rynek walutowy oraz rynek kapitałowy. Ekonomia również zajmuje się finansami. Ogólnie rzecz biorąc stanowi ona naukę społeczną która zajmuje się analizą oraz opisem produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr. Tutaj warto również wspomnieć takie określenie jak listy zastawne. Listy zastawne stanowią dłużne papiery wartościowe. Emitować je mogą jedynie banki hipoteczne. Z kolie obrót nimi reguluje ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Listy zastawne dzielmy na dwa rodzaje. Są to: hipoteczne listy zastawne oraz publiczne listy zastawne. Listy zastawne mają swoje wady i zalety. Do zalet listów zastawnych możemy zaliczyć kolejno: jasne ramy prawne, wysoki poziom bezpieczeństwa, szybko rozwijający się sektor kredytów hipotecznych w Polsce oraz możliwość obrotu na rynku wtórnym. Z kolei do wad takich listów zastawnych zaliczamy: niesprzyjające otoczenie prawne, czyli na przykład przewlekłe procedury oraz stale zmieniające się przepisy, ramy prawne nie obejmują w pełni całego ryzyka, jakim są na przykład ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kursowe oraz ryzyko kredytowe w obrębie rejestru zabezpieczenia, jak na przykład wysoki udział kredytów komercyjnych. Kolejnym określeniem znajdującym się w dziedzinie finansów jest bankowy papier wartościowy. Jest to instrument finansowy uregulowany prawnie. Służy on do gromadzenia środków pieniężnych przez banki.

Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo prywatne, aby dobrze zarabiać, musi odpowiednio zarządzać finansami firmy oraz musi odpowiednio zarządzać ryzykiem. Zarządzanie finansami umożliwia zdobycie niezbędnych środków pieniężnych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zarządzanie ryzykiem z kolei umożliwia zminimalizowanie ryzyka, jakie wiąże się z różnymi inwestycjami. Inne finanse, które również odgrywają dużą rolę w życiu są to finanse gospodarstw domowych. Finanse gospodarstw domowych dotyczą przede wszystkim pracy zarobkowej, ale również zasiłków, rent oraz emerytur. Z finansami wiąże się również taka dziedzina, jak ekonomia finansowa. Jest to gałąź ekonomii, która zajmuje się wzajemnymi relacjami między zmiennymi finansowymi. Do takich zmiennych finansowych zaliczamy między innymi: ceny, stopy procentowe oraz udziały. Kolejną dziedziną związaną z finansami jest matematyka finansowa. Stanowi ona gałąź matematyki stosowanej, która zajmuje się danymi finansowymi. Dziedzina ta stosuje narzędzia matematyczne, takie jak statystykę. Natomiast polityka finansowa stanowi działalność organów państwowych, która polega na określaniu celu działalności oraz stosowaniu optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia celów. Kolejnym ważnym czynnikiem finansowym są rynki finansowe. Przedmiotem rynku finansowego są walory finansowe, jakie mogą występować zarówno w postaci zmaterializowanej, jak i w postaci zdematerializowanej. Do podmiotów rynku finansowego należą kolejno: Skarb Państwa, Terenowe Organy Władzy, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, przedsiębiorstwa, ludność oraz podmioty zagraniczne.

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe możemy podzielić pod względem rodzaju prawa. Stąd też wyróżniamy takie papiery wartościowe, jak: wierzycielskie, udziałowe oraz towarowe. Wśród udziałowych papierów wartościowych wyróżniamy między innymi akcje oraz certyfikaty inwestycyjne. Wśród papierów wartościowych towarowych wyróżniamy natomiast następujące: konosament oraz dowód składowy. Papiery wartościowe możemy również podzielić ze względu na sposób wskazania osoby uprawnionej oraz tryb zbywania papierów. Wyróżniamy tutaj następujące rodzaje papierów wartościowych: imienne, które są zbywalne przez przelew, na okaziciela, które są zbywalne przez przeniesienie posiadania dokumentu oraz na zlecenie, które są zbywalne przez indos. Według prawa papierami wartościowymi są kolejno: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, inne zbywalne papiery wartościowe oraz inne zbywalne prawa majątkowe. Mówiąc o finansach warto również wspomnieć o finansach prywatnych. Finanse prywatne obejmują wszystkie osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Takie finanse przedsiębiorstwa zajmują się między innymi następującymi czynnikami: problematyka rozpoczęcia działalności gospodarczej, sposoby pozyskania kapitału, wycena aktywów, ograniczenie ryzyka działalności inwestycyjnych, dokonywanie konsolidacji kapitału, dokonywanie pozyskania kapitału obrotowego, sposoby oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz szacowanie wartości finansowej przedsiębiorstwa.

Podział obligacji

Obligacje są to papiery wartościowe, które można podzielić ze względu na opcje dodatkowe. Podział ten wyróżnia między innymi następujące obligacje: obligacje zamienne, które można wymienić na wyemitowane przez siebie akcje, obligacje wymienne, które obligatariusz może wymienić na inne papiery wartościowe, jakie posiada emitent, obligacje z prawem pierwszeństwa, które posiadacz ma prawo nabyć akcje nowej emisji przed innymi inwestorami oraz obligacje częściowo opłacone, których nabycie odbywa się w ratach. Obligacje możemy również podzielić ze względu na poziom ryzyka inwestycyjnego. Wyróżniamy tutaj między innymi: sektor instrumentów wolnych od ryzyka, sektor instrumentów o ocenie ratingowej AAA oraz sektor instrumentów o ocenie ratingowej AA. Poziom takiego ryzyka inwestycyjnego mierzy się jakością kredytową, czyli ratingiem. Papier wartościowy z kolei stanowi dokument, który ucieleśnia prawa majątkowe. Osoba uprawniona w treści dokumentu posiada uprawnienia. Papiery wartościowe również możemy podzielić pod kilkoma względami. Można je podzielić na przykład według rodzaju inkorporowanego prawa. Tutaj wyróżniamy następujące papiery wartościowe: wierzycielskie, udziałowe oraz towarowe. Wśród papierów wartościowych wierzycielskich wyróżniamy następujące: weksel, czek, obligacja, list zastawny, świadectwo udziałowe NFI, bankowy papier wartościowy, warrant subskrypcyjny oraz publiczny papier wartościowy emitowany na podstawie przepisów o finansach publicznych i o banku centralnym, takie jak na przykład bon skarbowy, obligacja skarbowa, komunalny papier wartościowy oraz papier wartościowy NBP.

Obligacje

Obligacje są to papiery wartościowe, które są emitowane w seriach. Obligacje możemy podzielić na przykład ze względu na okres wykupu. Okres do wykupu stanowi liczba lat, w których emitent zobowiązuje się wywiązywać z obowiązków nałożonych przez obligariusza. Sama data wykupu stanowi termin, w którym emitent wykupi obligację, a jego dług w stosunku do obligariusza przestanie istnieć. W tym przypadku wyróżniamy następujące obligacje: krótkoterminowe, czyli do jednego roku, średnioterminowe, czyli od jednego roku do pięciu lat, obligacje długoterminowe, czyli powyżej pięciu lat oraz obligacje wieczyste. Obligacje wieczyste nie są nigdy wykupywane. Posiadacz takich obligacji otrzymuje tak zwaną rentę wieczystą. Podział obligacji ze względu na wartość nominalną oraz oprocentowanie obligacji wyróżnia następujące ich rodzaje: obligacje kuponowe oraz obligacje zerokuponowe. Kolejny podział obligacji został wyróżniany ze względu na opcje dodatkowe. Tutaj wyróżniamy między innymi następujące rodzaje obligacji: obligacje o jednym terminie wykupu, których nie można wykupić przed terminem zapadalności, obligacje o kilku terminach wykupu, gdzie wykupu obligacji można dokonać w kilku wcześniej ustalonych terminach, obligacje z opcją wykupu, które można wykupić przed terminem zapadalności, obligacje z opcją sprzedaży, które charakteryzują się tym, że obligatariusz ma prawo zażądać ich wykupu przed terminem zapadalności oraz obligacje z opcją przedłużenia, które można przedłużyć ponad termin wymagalności.

Szukaj
Ankieta

  Od jak dawna pracujesz?

  • Ponad 40 lat
  • 20-40 lat
  • Rok - 20 lat
  • Niecały rok
  • Jeszcze nie pracuję

  Zobacz wyniki

Pierwszym krokiem, jaki powinna wykonać osoba myśląca o dotacji to musi znaleźć rodzaj pomocy, który uważa za najbardziej atrakcyjny. Czasami bywa tak, że formy pomocy na otwarcie nowej firmy wzajemnie się wykluczają i właśnie, dlatego tak ważne jest przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwiązań i spośród wszystkich wybranie najlepszego rozwiązania dla siebie. Poszukiwania można rozpocząć choćby od przeglądania artykułów, informacje dostępne w Internecie, ale głównie w dokumentacjach odpowiednich programów unijnych. Następnym krokiem jest biznes plan i wszelkie prace nad nim. Biznes plan to podstawowy dokument, który ocenia komisja i na podstawie, którego przyznawane są dotacje. Warto pamiętać, że prawidłowo sporządzony biznes plan powinien zawierać wszystkie aspekty dotyczące przygotowań do powstania nowej firmy oraz analizę etapów rozwoju danego przedsiębiorstwa. Aby biznes plan był naprawdę dobry potrzeba wielu tygodni a czasami nawet miesięcy, aby wszystko było właściwie w nim dobrane, ułożone. Inaczej wygląda biznes plan napisany na przykład pod kredyt w banku i zupełnie inaczej wygląda on napisany pod dotacje unijne a jeszcze inaczej, gdy przeznaczony ma być na inny cel. skup obrazów
ekonom dotacje unijne wydatki kwalifikacyjne wsparcie dla przedsiebiorstw firma ochroniarska czy dobre ubezpieczenie ubezpieczenia na zycie zdobywaja coraz wieksza popularnosc u 2 bank ekonom bezpieczenstwo kupowania ubezpieczen przez internet doradztwo ubezpieczeniowe kto podlega pod ubezpieczenia spoleczne tanie polisy oc i ac zaoszczedz czas zamow ubezpieczenie przez internet u 3 bank ekonom u 2 porownywarka ubezpieczen ac internetowe kalkulatory ubezpieczeniowe ubezpieczenia od wlamania jak dobrze ubezpieczyc dom dluznicy i wierzyciele wekslowi u 4 bank ekonom u 3 weksel akcje zalozycielskie zapis subskrypcji akcje bankowy papier wartosciowy u 5 bank ekonom u 4 rynek finansowy przedsiebiorstwa papiery wartosciowe podzial obligacji obligacje u 6 bank ekonom u 5 funkcje podatkow podatki stopnie protekcji celnej efekty cla clo eksportowe u 7 bank ekonom u 6 funkcje finansow sektor finansow publicznych podzial finansow biznes lokata automatyczna u 8 bank ekonom u 7 lokata overnight lokata dynamiczna lokata negocjowana e lokata lokata call u 9 bank ekonom u 8 co sie dzieje gdy uplywa termin trwania lokaty lokaty jednodniowe bez podatku belki jak zarobic nadmiar pieniedzy u 10 bank ekonom u 9 kredyt hipoteczny oszczednosci kredyt dla seniorow wybor lokaty terminowej kredyty chwilowki u 11 bank ekonom u 10 lokata nocna czy mozna zaoszczedzic na wyposazeniu kursy i szkolenia dla pracownikow jak zarabiac przez internet dbaj o wizerunek firmy u 12 bank ekonom u 11 w biurze pracujemy najchetniej logo dla firmy z przyszloscia konferencje biznesowe bogaty wzbogaca sie jeszcze bardziej wlasne biuro rachunkowe u 13 bank ekonom u 12 wlasny biznes to duza odpowiedzialnosc kredyty mieszkaniowe to start w przyszlosc kredyt mieszkaniowy z expanderem zestawienie kredytow mieszkaniowych kredyty samochodowe jako sposob na rozwoj u 14 bank ekonom u 13 kilku potentatow kredytow samochodowych abc kredytu konsolidacyjnego kredyt refinansowy to jest to konto mlodziezowe wejscie w doroslosc lokaty czyli bezpieczenstwo i zysk u 15 bank ekonom u 14 poszukiwania najkorzystniejszych lokat najlepsze kredyty hipoteczne kredyty na mieszkanie kredyty konsolidacyjne tanie kredyty gotowkowe u 16 bank ekonom u 15 konta osobiste kredyt na dom konta osobiste dla mlodziezy kredyty samochodowe konta bankowe dla firm u 17 bank ekonom u 16 kredyt na samochod oc dla mlodych kredyt gwarancja dobrobytu samodzielne dzialanie formy zbiorowego inwestowania u 18 bank ekonom u 17 fachowa promocja firmy z pomoca banku promocja firmy droga do jej sukcesu jak wypromowac firme jedna bankowosc mobilna dla firm czy istnieje juz bankowosc mobilna dla firm u 19 bank ekonom u 18 kredyt chlebem powszednim narastanie dlugu kredyty i pozyczki internetowe obliczenie wysokosci kosztow jak obliczyc koszty kredytu zaciaganego w banku u 20 bank ekonom u 19 o czym pamietac waluta kredytu ubezpieczenia samochodu fundusz inwestycyjny termin liberalizm bank ekonom u 20