Archive for the ‘ekonom’ Category

Funkcje podatków

Podatki spełniają wiele funkcji. Jedną z takich funkcji jest funkcja informacyjna. Funkcja informacyjna polega na dostarczeniu informacji dotyczących przebiegu procesów gospodarczych. Podatki stanowią rodzaj dochodu państwa. Innym rodzajem dochodu jest część zysku spółki kapitałowej. Jest to dochód netto przeznaczony do podziały między wspólników danej spółki. Te dwa wyżej podane przykłady dochodów należą do grupy dochodów bezzwrotnych. W finansach publicznych wyróżniamy także dochody zwrotne. Mogą to być dochody krajowe lub dochody zagraniczne. Dochody zwrotne krajowe dzielimy na: kredyty banku centralnego, obligacje rządowe oraz bony skarbowe. Z kolei dochody zwrotne zagraniczne dzielimy na: dochody międzypaństwowe uzyskane od międzynarodowych korporacji finansowych oraz emisje papierów wartościowych na rynkach zagranicznych. Obligacja jest to rodzaj papieru wartościowego, który jest emitowany w serii. W obligacji emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza. Emitent zobowiązuje się wobec obligariusza do spełnienia określonego świadczenia. Obligacje stanowią papiery masowego obrotu. Co więcej, obligacje nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień. Obligacje możemy podzielić ze względu na różne kryteria. Podział ze względu na rodzaj emitenta wyróżnia następujące rodzaje obligacji: obligacje skarbowe, które są emitowane przez Skarb Państwa, obligacje komunalne, które są emitowane przez samorządy terytorialne oraz obligacje podmiotów prywatnych, jak na przykład obligacje przedsiębiorstw.

Podatki

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju klasyfikuje podatki w następujący sposób: podatki dochodowe, obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, opodatkowanie własności oraz podatki od towarów i usług. Wśród podatków dochodowych wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli PIT oraz podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT. Wśród opodatkowania własności wyróżniamy następujące podatki: podatek od spadków i darowizn oraz podatki od nieruchomości, a w tym podatek rolny, czyli gruntowy oraz podatek leśny. Z kolei w grupie podatków od towarów i usług wyróżniamy następujące rodzaje podatków: podatek od wartości dodanej, czyli VAT, akcyza, cło oraz inne podatki, a w tym podatek od posiadania psa, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od gier. Podatki również pełnią cztery podstawowe funkcje, do których należą: funkcja fiskalna, czyli dochodowa, funkcja regulacyjna, funkcja stymulacyjna oraz funkcja informacyjna. Funkcja fiskalna mówi o tym, że podatek pełni bardzo ważną rolę. Stanowi on podstawowy rodzaj dochodów budżetowych. Funkcja regulacyjna polega na kształtowaniu dochodu oraz majątku, którym dysponują podatnicy. Funkcja stymulacyjna wykorzystuje instrumenty podatkowe w celu wywarcia wpływu na warunki działania jednostek. Funkcja stymulacyjna z kolei jest realizowana dzięki zróżnicowaniom obciążeń podatkowych, co pozwala na wpływ na podejmowane decyzje w prowadzeniu działalności.

Stopnie protekcji celnej

Cła, czyli rodzaj dochodu, różnią się od siebie stopniem protekcji celnej. Wyróżnia się trzy stopnie protekcji. Są to kolejno: średnia stawka celna, nieważona średnia stawka celna oraz efektywna stopa protekcji. Średnia stawka celna stanowi średnią całej sumy stawek celnych, które są nakładane w danym kraju na wszystkie rodzaje importowanych dóbr. Natomiast nieważona średnia stawka celna stanowi iloraz wielkości wpływów z ceł uzyskanych w ciągu roku przez wielkość wydatków na import w danym kraju. Efektywna stopa protekcji stanowi narządzie analityczne. Narzędzie to określa stopień protekcji zapewniony krajowym czynnikom produkcji. Kolejnym rodzajem dochodu jest podatek. Podatek jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne. Świadczenie to jest pobierane przez państwo bez świadczenia wzajemnego. Zebrane w ten sposób podatki państwo wykorzystuje na potrzeby realizacji zadań publicznych. Obecnie wszystkie podatki trafiają do skarbu państwa. Aby takie świadczenie pieniężne mogło stać się podatkiem, to musi spełniać cztery następujące cechy: musi być nieodpłatne, musi być przymusowe, musi być powszechne oraz musi być bezzwrotne. Co więcej podatki możemy podzielić na dwie grupy: na podatki bezpośrednie oraz na podatki pośrednie. Podatki bezpośrednie są nakładane na dochód lub majątek podatnika. Tutaj jako przykłady możemy wymienić następujące rodzaje podatków: podatek dochodowy, podatek gruntowy oraz podatek spadkowy. Podatki pośrednie z kolei są nakładane na przedmiot spożycia. Do takich podatków należą podatki VAT oraz akcyza.

Efekty cła

Cła nakładane na towary dają różnego rodzaju efekty. Jednym z takich efektów jest efekt fiskalny cła, który polega na uzyskaniu wpływów z ceł, jakie zostały nałożone na pewne towary. Z kolei redystrybucyjny efekt cła opisuje korzyści, jakie zostały uzyskane z wprowadzenia cła przez krajowych producentów. Efekt protekcyjny cła ilustruje stratę, jaka bierze się stąd, że część popytu na dany towar, która jest pokrywana przez producentów zagranicznych przed wprowadzeniem cła obecnie jest zaspokajana przez producentów krajowych. Konsumpcyjny efekt cła to również strata, która jest ponoszona przez konsumentów. Ilustruje ona straty poniesione przez konsumentów. Cło stanowi taki dochód, który spełnia też określone cele. Do głównych celów cła zaliczamy: taryfę jednokolumnową, taryfę wielokolumnową oraz preferencje celne. Taryfa jednokolumnowa polega na tym, że przywożone towary są traktowane przez dany kraj identycznie. Taka taryfa celna zapisana jest w jednej kolumnie. Obecnie Polska posiada wspólną taryfę celną z Unią Europejską. W tym przypadku stawki celne noszą nazwę stawek konwencyjnych. Natomiast taryfa wielokolumnowa polega na tym, że istnieją różne stawki celne na towary pochodzące z różnych krajów. Co więcej, taryfa ta jest konsekwencją wprowadzenia preferencji celnych. W tym przypadku wyróżniamy następujące rodzaje stawek: konwencjonalna, obniżona, preferencyjna, autonomiczna oraz ryczałtowa. Z kolei preferencje celne stanowią rodzaj polityki, która zajmuje się różnicowaniem ceł. Odnosi się to do towarów pochodzących z różnych grup krajów.

Cło eksportowe

Cło eksportowe powoduje wzrost cen produktów krajowych za granicą. Cło tranzytowe stanowiło opłatę, jaką nakładano na obcych kupców, którzy przejeżdżali przez dany kraj. Cło można podzielić ze względu na sposób określania jego wysokości. Tutaj wyróżniamy następujące rodzaje ceł: cło ad valorem, cło specyficzne oraz cło kombinowane. Cło ad valorem jest określane w stosunku do wartości towaru i jest podawane w procentach. Cło specyficzne z kolei jest ustalone w stosunku do ilości towarów. Natomiast cło kombinowane jest ustalone w zależności od wartości oraz ilości towarów. Podział według charakteru ekonomicznego wyróżnia następujące rodzaje ceł: cło fiskalne, cło ochronne oraz cło ekspansywne. Cło fiskalne zapewnia państwu odpowiednie dochody. Cło ochronne chroni produkcję krajową przed konkurencją zagraniczną. Cło ekspansywne utrzymuje wysokie ceny na rynku wewnętrznym. Kolejny podział ceł jest wyróżniony pod względem rodzaju taryfy celnej. Są to kolejno cła: maksymalne, a w tym cło optymalne oraz cła minimalne. Cło optymalne pozwala na maksymalizację osiąganych korzyści przez wprowadzający go kraj. Cła dzielimy również pod względem zróżnicowania traktowania. Wyróżniamy tutaj cło dyskryminacyjne oraz cło preferencyjne. Cło dyskryminacyjne jest ustalone na poziomie wyższym od ogólnego, a cło preferencyjne zapewnia korzystne warunki wymiany. Wprowadzenie cła daje nam różne efekty, jak na przykład efekt fiskalny, redystrybucyjny, protekcyjny oraz konsumpcyjny. Fiskalny efekt cła pozwala na zilustrowanie korzyści odniesionych przez budżet danego państwa.

Szukaj
Ankieta

  Od jak dawna pracujesz?

  • Ponad 40 lat
  • 20-40 lat
  • Rok - 20 lat
  • Niecały rok
  • Jeszcze nie pracuję

  Zobacz wyniki

Kategorie
Pierwszym krokiem, jaki powinna wykonać osoba myśląca o dotacji to musi znaleźć rodzaj pomocy, który uważa za najbardziej atrakcyjny. Czasami bywa tak, że formy pomocy na otwarcie nowej firmy wzajemnie się wykluczają i właśnie, dlatego tak ważne jest przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwiązań i spośród wszystkich wybranie najlepszego rozwiązania dla siebie. Poszukiwania można rozpocząć choćby od przeglądania artykułów, informacje dostępne w Internecie, ale głównie w dokumentacjach odpowiednich programów unijnych. Następnym krokiem jest biznes plan i wszelkie prace nad nim. Biznes plan to podstawowy dokument, który ocenia komisja i na podstawie, którego przyznawane są dotacje. Warto pamiętać, że prawidłowo sporządzony biznes plan powinien zawierać wszystkie aspekty dotyczące przygotowań do powstania nowej firmy oraz analizę etapów rozwoju danego przedsiębiorstwa. Aby biznes plan był naprawdę dobry potrzeba wielu tygodni a czasami nawet miesięcy, aby wszystko było właściwie w nim dobrane, ułożone. Inaczej wygląda biznes plan napisany na przykład pod kredyt w banku i zupełnie inaczej wygląda on napisany pod dotacje unijne a jeszcze inaczej, gdy przeznaczony ma być na inny cel. księgowość kraków biuro rachunkowe białystok
ekonom dotacje unijne wydatki kwalifikacyjne wsparcie dla przedsiebiorstw firma ochroniarska czy dobre ubezpieczenie ubezpieczenia na zycie zdobywaja coraz wieksza popularnosc u 2 bank ekonom bezpieczenstwo kupowania ubezpieczen przez internet doradztwo ubezpieczeniowe kto podlega pod ubezpieczenia spoleczne tanie polisy oc i ac zaoszczedz czas zamow ubezpieczenie przez internet u 3 bank ekonom u 2 porownywarka ubezpieczen ac internetowe kalkulatory ubezpieczeniowe ubezpieczenia od wlamania jak dobrze ubezpieczyc dom dluznicy i wierzyciele wekslowi u 4 bank ekonom u 3 weksel akcje zalozycielskie zapis subskrypcji akcje bankowy papier wartosciowy u 5 bank ekonom u 4 rynek finansowy przedsiebiorstwa papiery wartosciowe podzial obligacji obligacje u 6 bank ekonom u 5 funkcje podatkow podatki stopnie protekcji celnej efekty cla clo eksportowe u 7 bank ekonom u 6 funkcje finansow sektor finansow publicznych podzial finansow biznes lokata automatyczna u 8 bank ekonom u 7 lokata overnight lokata dynamiczna lokata negocjowana e lokata lokata call u 9 bank ekonom u 8 co sie dzieje gdy uplywa termin trwania lokaty lokaty jednodniowe bez podatku belki jak zarobic nadmiar pieniedzy u 10 bank ekonom u 9 kredyt hipoteczny oszczednosci kredyt dla seniorow wybor lokaty terminowej kredyty chwilowki u 11 bank ekonom u 10 lokata nocna czy mozna zaoszczedzic na wyposazeniu kursy i szkolenia dla pracownikow jak zarabiac przez internet dbaj o wizerunek firmy u 12 bank ekonom u 11 w biurze pracujemy najchetniej logo dla firmy z przyszloscia konferencje biznesowe bogaty wzbogaca sie jeszcze bardziej wlasne biuro rachunkowe u 13 bank ekonom u 12 wlasny biznes to duza odpowiedzialnosc kredyty mieszkaniowe to start w przyszlosc kredyt mieszkaniowy z expanderem zestawienie kredytow mieszkaniowych kredyty samochodowe jako sposob na rozwoj u 14 bank ekonom u 13 kilku potentatow kredytow samochodowych abc kredytu konsolidacyjnego kredyt refinansowy to jest to konto mlodziezowe wejscie w doroslosc lokaty czyli bezpieczenstwo i zysk u 15 bank ekonom u 14 poszukiwania najkorzystniejszych lokat najlepsze kredyty hipoteczne kredyty na mieszkanie kredyty konsolidacyjne tanie kredyty gotowkowe u 16 bank ekonom u 15 konta osobiste kredyt na dom konta osobiste dla mlodziezy kredyty samochodowe konta bankowe dla firm u 17 bank ekonom u 16 kredyt na samochod oc dla mlodych kredyt gwarancja dobrobytu samodzielne dzialanie formy zbiorowego inwestowania u 18 bank ekonom u 17 fachowa promocja firmy z pomoca banku promocja firmy droga do jej sukcesu jak wypromowac firme jedna bankowosc mobilna dla firm czy istnieje juz bankowosc mobilna dla firm u 19 bank ekonom u 18 kredyt chlebem powszednim narastanie dlugu kredyty i pozyczki internetowe obliczenie wysokosci kosztow jak obliczyc koszty kredytu zaciaganego w banku u 20 bank ekonom u 19 o czym pamietac waluta kredytu ubezpieczenia samochodu fundusz inwestycyjny termin liberalizm bank ekonom u 20